Välkommen

Välkommen till www.brfornentimra.se.

 

 

Länkar

Kris- och Beredskaps-grupp.

 

Gruppen bildas vid större skada typ eldsvåda el. dyl.

Styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare och förvaltaren ingår i föreningens krisgrupp.
Vid behov utökas krisgruppen med övriga styrelseledamöter och/eller personer från kyrkan och kommunen.

Krisgruppens uppgift är att så snabbt som möjligt kunna organisera sig och fungera rationellt vid tillfällen då föreningen drabbas av svåra olyckshändelser eller kriser. Krisgruppen ska bland annat samla in och lämna riktig information, stödja drabbade medlemmar och t ex vid en större brand tillse att sammanträdeslokalen hus A, Kungsvägen 105, kan användas som tillfällig samlingsplats etc.

Egen krisberedskap vid tex långvarigt elavbrott
För att mildra effekterna vid en krissituation som t. ex. ett långvarigt el-avbrott, kan du försäkra dig att ha så bra förutsättningar som möjligt för att minska obehaget.

Detta görs bland annat genom att trygga tillgången på värme, vatten, mat osv.

Intressanta råd beträffande brandskydd, el-avbrott, IT m.m kan du läsa om på Civilförsvarsförbundets hemsida.