Välkommen

Välkommen till www.brfornentimra.se.

 

 

Länkar

Tekniska beskrivningar

Egen El- och värme-produktion

Uppföljning

På styrenhetens display kan man se att det räcker med att det är dagsljus för att produktionen skall komma igång./styrenhet-elproduktion.jpg

Det genereras EL även när det är mulet trots att det nu är höst och solen står lågt över horrisonten.

Den egna EL produktionen motsvarar den allmänna elförbrukningen i trapphus och korridorer. Observera att vi har kollektiv EL på Örnen och vår egna tillverkning av el går in på nätet före elmätaren, så det ser med andra ord: LJUST UT.

Det är en enkel installation. Solcellerna producerar likström som omvandlas till växelström genom en växelriktare för varje husnock.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------

Etapp 1 - Solpaneler

I den första etappen "2009" har vi satt upp 280 m2 solpaneler på föreningens tak för uppvärmning av varmvatten.

Solpanelerna värmer vatten genom en beprövad teknik. Eftersom vi har valt paneler med plan yta är underhållskostnaderna låga.

Vi avser att leverera det varma vattnet direkt till fjärrvärmenätet. Bostadsrättsföreningen får därefter avdrag på fjärrvärmeavgiften motsvarande vår leverans till nätet. Tack vare att solpanelerna placeras i närheten av undercentralen har föreningen i ett senare skede möjlighet att installera akumulatortankar och leverera värme direkt till det interna nätet.

Vår första investering i solpaneler gjorde att Örnen vann pris för satsningen under 2009. Nu omnäms vi ute i Europa för vår satsning. Vi omnämndes på Solarpraxiskonferensen i Berlin den 12 nov 2010 av Chalmers Jan-Olof Dalenbäck.

/sca-ostrands-fabrik.jpg

Timrå Ekokommun har 100 % grön energi i sitt fjärrvärmesystem. SCA Östrandsfabrik levererar överskottsenergi från produktionen av massa. Fabriken byggs fortlöpande ut och strävar att bli en av Europas största i sitt slag.

Alla Brf-föreningar i Timrå har redan uppfyllt Eu:s krav på minskning av koldioxidutsläpp med 20-40 % genom fabrikens leveranser av grön energi. Utöver detta bidrar Brf Örnen med sitt energiengagemang till att göra Timrå till en unik bostadsort.

SDH Solar District Heating

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Etapp 2 - Solpaneler och Solceller

I etapp två och tre, avser vi att använda taknockar till solceller.

Monteringen fortsätter under våren 2011.

Den el som produceras förbrukas direkt av föreningen i form av exempelvis belysning i biutrymmen och trapphus. Solceller är en nyare teknik än solpaneler, och i takt med att teknikutvecklingen gått framåt har priserna på solceller sjunkit avsevärt.

Genom att föreningen själv framställer el med alternativa energikällor kan vi upprätthålla god belysning och en tryggmiljö och samtidigt minska våra koldioxidutsläpp.

Solvärmecentralen är strategiskt placerad och anpassad för en fortsatt utbyggnad av solfångare på ytterligare en byggnad F i en framtida etapp. Då kan systemet eventuellt anslutas till en accumulatortank för eget varmvatten.

 /solcells-paneler-pa-taknock.jpg/solpaneler.jpg

--------------------------------------------------------------------- 

Etapp 3 Solceller på hus A och B

2011-05-20 monterades de sista solcellerna och anläggningen är i drift.

Denna vår satsning på energibesparing innebär att vi har nu totalt ca 400 m2 solceller fördelat på 18 husnockar och varje nock producerar ca 2,3 kWh energi om solen lyser hela dagen. Det innebär att vi driver hissar,  allmännbelysning i trapphus, korridorer och ventilation i varje huskropp med hjälp av solen.

Vadå? Dyr el... vi gör den själv till vårt eget nät. Vi säljer den inte, men vi förbrukar den.

Vi deltager i sparandet av koldioxidutsläpp och bidrar därmed till miljön.

/gruppen-som-monterar-solpaneler.jpg/arbete-med-montage-av-solcells-partier.jpg

/solpaneler-pa-e-huset.jpg

----------------------------------------------------------------------

Styr & Regler

Vi byter ut remdrivna fläktar till direktdrivna.

Detta en stor besparing. Idag är hus A klart och fungerar med datastyrd utrustning där felindikationer kan styras via internet.

Dataundercentraler styr husets ventilation och värme. En värmeväxlare med hög frånluftstemperatur innebär att fjärrvärmen behövs ej. Det är 100 % värmeåtervinning idag. Nästa steg blir att byta ut de gamla temostaventilerna på radiatorerna i lägenheterna till enkla vred med ratt.

I varje trapphus finns en undercentral för fjärrvärmen som körs parallellt med ventilationen. Ventilen öppnar endast 16,8 % mot förr 100%. Dett är klart i alla trapphus. Det återstår vissa delar av ventilationsaggregaten.

Solvärmecentralen byggs om för att kunna distribuera ut fjärrvärmen under 73 grader till vårt interna rörsystem för varmvatten.

/remdrivna-flaktar.jpg/nya-flaktar.jpg

/flaktreglerpanelen.jpg/luftkanaler.jpg

 

Tommy Ohlsson HSB visar Beril Lehto och Tommy Andersson hur det ombyggda apparatrummet fungerar. Här får vi en/tommy-ohlsson-hsb.jpg lektion om hur rökdeckarna fungerar. Vid brand i en lägenhet känner rökdeckarna av röken och stänger tillluften. Investeringen i ny utrustning med direkstyrda fläktar och datorstödd injustering av ventiler har medfört en inbesparing på 75000 kr bara i Hus A.  Renoveringen fortsätter.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------

LED-Belysning

Brf Örnen har nu installerat LED-armaturer.

Vi har nu utfört ett provmontage av nya LED belysnings armaturer i ett trapphus på Kungsvägen 123. Detta är ytterligare ett steg i förverkligandet av de krav som skall uppfyllas i Vårt och HSBs KLIMATAVTAL !

Vi har bytt ut befintliga ( 21 år gamla lysrörsarmaturer ) mot nya i LED-system vilket innebär att vi sänkt EL- förbrukningen från 72w till 18w per armatur, alltså 54W per armatur således minst 75%. (På Örnen har vi ca. 600 sådana armaturer, som på grund av ålder ligger för planerat utbyte under en 2 – 3 års period).

 /led-armatur-1.jpg/led-armatur-2.jpg

/led-lysror.jpg/prov-med-led-lysror.jpg

Ovan LED-armatur

Vänster Nymonterat LED-lysrör 18 W i bef armatur.

Höger Demonstration av prov på LED lysrör

 

Tittar vi på livslängd, drift och underhåll kommer detta att bli en otroligt lysande affär.

De nya armaturerna har brinntider på minst 25 – 40 tusen timmar och utvecklingen i denna bransch går väldigt snabbt, så vår framtid kommer att bli mycket ljus. Nu startar vi snart tester av vår ytterbelysning på fasad och stolpar.

Ser vi till vår egen organisation HSB Mitt och alla dess bostadsrättsföreningar så handlar det om hundratusentals armaturer och ljuspunkter som av åldersskäl måste bytas. Besparings potentialen är enorm i förbrukning, drift och underhåll !!!

Detta är nog ett av de enklare sätten att tjäna pengar och minska sina kostnader.

I vårt fall med kombinationen av SOLCELLER och LED belysning kommer vi snart att nå en stor del av självförsörjning i alla trapphus och biutrymmen. Och i kombination med många andra åtgärder kommer målen i klimatavtalet snart bli uppfyllda.

Men viktigast av allt, någon måste fatta besluten om vi skall uppnå en ljusare framtid och förstärka medlemsnyttan.

-----------------------------------------------------------------------------

Visualisering

Ett sätt att öka intresset för klimatsmarta lösningar är att synliggöra alternativen.

I detta projekt satsar vi därför mycket på information via medier och nätverk, men också på skyltning på fastigheten och på vår webb, där det i realtid ska gå att följa energiproduktionen.

Vi har skapat en demonstrationsanläggning där vi kan informera intressenter om projektet. Andra bostadsrättsföreningar är en viktig målgrupp, men även myndigheter, företag och privatpersoner är potentiella intressenter.

Tyvärr har vi inte nått ända fram med visualiseringen som tänkt. Dock har förberedelser utförts.

 /ornen-i-vantan-pa-digital-skylt.jpg

I väntan på den digitala skylten

------------------------------------------------------------------------------