Välkommen

Välkommen till www.brfornentimra.se.

 

 

Länkar

Här har vi samlat underlag till föreningsstämman

Frågor och svar inför stämman.

Frågor från Owe S

1) Stämman den 19 maj ställdes in av styrelsen med motivering att ”det förekommer försök till manipulation av röstningen”. När nu en ny stämma är utlyst till den 2 juni är frågan. Var det inbillning av styrelsen eller är manipulationen undanröjd?

Anmälan från flera medlemmar som är äldre kom till styrelsen om att de fått färdigifyllda röstsedlar sidan 2-3, hur de ska rösta och känt sig hotade och tvingande att rösta enligt förslaget som delades ut av boende i föreningen. Därför ställdes årsstämman in den 19maj.

Styrelsen har denna gång tryckt postomröstningsformuläret på blåtonat papper och stämplat lägenhetsnumret på alla tre sidor för minska risken för valfusk.

 

2) I kallelsen till ordinarie föreningsstämman den 2 juni-21 står det i slutet, precis ovan ”Begäran om upplysningar”, ’Bilagor som är utdelade tidigare; , Årsredovisning 2020 och motioner’. Det står inte i klartext vad som menas med den uppräkningen. Då antar jag att bilaga 1 som delats ut tidigare gäller och inte baksidan på kallelsen! Det står nämligen under pkt 15, Val av styrelseledamöter och suppleanter, se bilaga 1. Att observera är att namnen inte överensstämmer.

Inte ens på hemsidan, (underlag till föreningsstämman) kl 20.00 den 19 maj, står alla namnen uppräknade.

Om styrelsen menar att namnen på baksidan av kallelsen är bilaga 1. Så se då till att tala om det.

Valberedningens förslag till årsstämman den 2 juni finns som bilaga till kallelsen. Styrelsen uppmanar alla medlemmar att säta sin åsikt genom att rösta ja eller nej på alla ärenden i poströstningnsformuläret som har detta alternativ och lämna in sin röst.

 

 

3) Då det gäller röstsedlarna. Varför måste en röstsedel vara undertecknad med namn. Det borde väl räcka med att lgh-numret står utanpå ett igenklistrat kuvert. Det här förfarandet upplevs som åsiktsregistrering.

Enligt gällande lagstiftning måste röstsedlarna gå att identifiera och pricka av mot röstlängden, det kan vara två personer som bor i en lägenhet varav endast en är medlem och röstberättigad (därför behövs även namnet)

Är det här förfarandet lagligt? Är det etiskt? Är det moraliskt mot medlemmarna?

Det bästa är självklart att hålla en fysisk årsstämma, så alla får komma till tals som önskar och röstning sker mer eller mindre anonymt om inte votering begärs men det är inte möjligt med rådande Coronapandemi.

 

 

Det är några frågor som nu hänger i luften, bl.a.

Vad händer med röstsedlarna efter valet?

Bifgoas till röstlängden och spars tillsammans med årsstämmoprotokollet.

Hur länge skall dom sparas? I all tid, så länge föreningen finns kvar.

Vilka har tillgång till röstsedlarna? Endast årsmötes funktionärerna ( stämmoordförande, protokollförare och två rösträknare ) har tillgång till röstsedlarna på årsstämman och efter årsstämman har den av årsstämman valda styrelsen tillgång till röstsedlarna som förvaras tillsammans med protokollet från årsstämman.

Läggs dom till revisorfirman?

Nej endast om revisorn begär granskning av röstsedlarna.


Frågor Hans-Olov F

Årsstämman 2021-06-02 Begäran om upplysningar
Följande frågor önskas besvarade;

Fråga 1: Angående VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT (Not 16 i
Årsredovisningen).

Hur mycket kapital är avsatt för genomförande?
Hur ser fördelningen, prioriteringen ut?
Hur är tidsplanen för genomförande?
Fråga 2: Ansvar och kompetens vad avser styrelsen, suppleanter och valberedning.
Vår förening omsätter runt 22 MKR årligen. Vi, genom styrelsen, ansvarar för skötsel, planering och underhåll samt all ekonomi runt dessa frågor. För detta krävs att kunskapen finns inom den styrelse och suppleanter som vi medlemmar röstat på för detta uppdrag.
I en styrelse bör det finnas styrelsevana, ekonomikunnande, kompetens och förhandlingsvana. Det är en fördel, om inte rentav ett måste, att man har kunnande om lagar och regelverk.
Detta skall vara styrande för vilka som ska ha uppdraget och inget annat. Frågeställningen blir då följande;

Vad har vi för kunnande i dagens styrelse?
Vad finns för kunnande och erfarenhet i föreslagna styrelsemedlemmar och suppleanter?

En presentation av nytillkomna inom styrelse och suppleanter med uppgift om t.ex. yrke, styrelsevana, ekonomikunskaper och om det finns något specifikt som kommer föreningen till gagn.

Fråga 3:
I det senaste utskicket för röstning den 2 juni så finns ett förslag till Styrelsemedlem vid namn Ulrica Lindkvist, Frågan är då?
Är det samma person som idag är vår ekonomiska förvaltare. Om så är! Vad säger våra stadgar och hamnar vi i en jävsituation?
Slutligen
Gällande Valberedningen

Valberedningens sammansättning skall och bör spegla boendestrukturen i vår förening?
Det vill säga en blandning av ”gammalt och nytt”. Dessutom skall valberedningens medlemma vara opartisk. Det borde vara en själklarhet att någon från det yngre gardet skall finnas med, Likväl att båda könen är representerade.

Svar.

Hej Hans-Olov!
Här kommer lite svar på frågorna.
Fråga 1.
Kapital som är avsatt till underhåll år 2021 är 4,5 miljoner.
1.Forstatt renovering av tak och vattenskador
2.Årligen återkommande, två hissar renoveras per år.
3. Renovering av värmekablar i stuprör
4. åtgärda balkonglådor
5. Förbättra utemiljön inkl. genomgång av lekplatser
6. Översyn av tvättstugor
7. Se över användningsområdet av gemensamhetslokaler.
Byte till digitalt låssystem och entrédörrar ligger sist då det är stämman som tar beslut om detta ska göras nu när frågan tagits upp av medlemmar för behandling av stämma.
Tidplanan för projekt 1-5 är maj-september , projekt 6-7 oktober-december.
Fråga 2
Presentation av nuvarande styrelse och valberedningens förslag finns på Örnens hemsida.
Ulrika Lindkvists nuvarande styrelseuppdrag i bostadsrättsföreningar är som ordförande i två föreningar och som styrelseledamot i en tredje.
Fråga 3
Ja det är samma person som är ekonomisk förvaltare och enligt stadgarna får en person väljas in i styrelsen som inte bor eller är medlem i föreningen.
Jäv kan bara uppstå om det ska diskuteras eller tas beslut om byte av ekonomisk förvaltare och i detta fall får inte styrelsemedlemmen delta i beslutet eller närvara på mötet.
Jäv kan uppstå för alla styrelsemedlemmar det kan gälla beslut om, närmaste grannar, löner, kö till garange, att ta ned träd o.s.v. som gynnar en specifik styrelsemedlem som då inte får delta i beslutet.
Valberedningen.
Styrelsen håller helt och hållet med att valberedningen ska bestå av en blandning av både kön och åldrar men då detta är en poströstning stämma och inga nomineringar till valberedningen kommit in till styrelsen är förslaget till stämman omval av sittade.
I slutändan är det stämman som väljer vilka som väljs in i valberedningen, tänk på att ni skriver in förslag på namn till valberedningen att personen bör tillfrågas först.
Mvh Styrelsen.

Fråga Kent S

Hej här kommer svar på frågorna, se fet stilad text.

 

KALLELSEN

Tekniken för att hålla möten digitalt är inte speciellt
komplicerad. Varför har ni inte möjliggjort deltagande på stämman
med hjälp av tex Zoom, eller annat program för att hålla möten?
Många i föreningen är äldre så det är svårt att hålla digitala möten när inte alla har chansen att delta på mötena digitalt.


Numrering nedan enligt röstformuläret:

2. Förlåt min okunnighet om hur stämmor brukar gå till men: Är
Ewa Lindstrand boende på Örnen? Tar hon ersättning för sitt jobb
på denna stämma, och om ja – hur mycket?
Nej Ewa Lindstrand är inte boende på Örnen och är tidigare kommunalråd i Timrå Kommun, tar inte ut något arvode för jobbet.


13. Arvoden

Jag har fått information om att en het fråga vid förra stämman var
styrelsens arvoden. Är det lögn eller var det så? Ja, arvodet sänktes från 252 550kr till 1,5 prisbasbelopp 70950kr för 2020.

Vad har nuvarande styrelse för syn på nivån på dessa arvoden? Förslaget om sänkningen av arvodet kom från nuvarande styrelsen på förra årets stämma.

Vilken kostnad innebär ”revisor enligt avtal”?  För resvisionen av 2020 års räkneskaper 22 000 kr ink. moms.14. Förslag om 5 ledamöter…

I Bilaga 1 står det fem styrelseledamöter uppräknade och tre
suppleanter. Är dessa 5+3 det antal som nu ska finnas i styrelsen?
Eller hur blir det när Eva + Malin hoppat av?
Ja förslaget till stämman är 5 ledamöter och 3 suppleanter och det är stämman som beslutar om antalet som ska finnas i styrelsen, valberedningen ger bara ett förslag.


15. Är det valberedningen som svarar på vad som ligger bakom att man
inte vill göra omval för de två personer som tidigare varit med i
styrelsen (Mikael och Håkan)?
Eller var får man veta motivet till det? Ja, det är valberedningen som ger förslag till styrelsesammansättning ( Mikael har själv valt att ställa upp som suppleant istället för ledamot )
16. Revisorer och revisorssuppleant

Jag ser inget förslag för revisorssuppleant?  Det är föreslaget byråval av Ernst & Young AB och då utsesinte en suppleant, bara i de fall en revisor namnges utses en suppleant då den valda revisorn kan bli sjuk eller byta jobb o.s.v.

Är det valberedningen man ska fråga om bakgrunden till att man
förordar Ernst & Young? Nej, ni kan fråga styrelsen eller ekonomiska förvaltaren.

Hur mycket tar Ernst & Young betalt och har man jämfört deras pris
med någon konkurrent?  Ja inför revision av 2020 års räkneskaper tillfrågades tre revisionsbyråer och Ernst & Young AB hade lägsta priset.17. Förlåt (igen) min okunnighet om hur stämmor brukar gå till
men: Vem är det som föreslår vilka som ska vara i valberedningen? Då denna stämma är en poströstningsstämma har styrelsen frågat om sittande valberedning kan ställa upp ett år till men i slutändan är det stämman som väljer vilka som ska sitta i valberedning till nästa stämma år 202218a

Motion 1 Individuell mätning

Man har tydligen under en ettårsperiod mätt upp att 110
lägenheterna i snitt haft dubbel förbrukning jämfört med
referensvärdet. (400 000 kilowatt/110 lägenheter=3600 kw). Jag
skulle vilja veta mer om hur man gjort. Har man mätt alla lägenheter
oavbrutet under ett helt år? Eller vid en bestämd tidpunkt mätt vad
som förbrukas ”just nu”?

Och vad innebär förslaget att man mäter 1 eller 2 gånger? Tänker
man då mäta vid en eller två bestämda tidpunkter och det är vad
man förbrukar precis vid den tidpunkten som får avgöra? Eller
mäter man kontinuerligt under tex ett helt år? Fråga motionären Håkan Innala. ( detta finns mer info om längre ned )

Vad kostar det att göra dessa mätningar? Fråga motionären Håkan Innala. ( detta finns mer info om längre ned )Motion 2 Begäran om extrastämma kopplat till låssystem

Styrelsen har alltså beslutat att byta låssystem. Kan styrelsen utan
att fråga medlemmarna besluta om så stora utgifter då detta ligger
utanför det som ligger i planerat underhåll? Har man skickat ut
förfrågan hos fler än en Byggbeslag? Ja tre aktörer tär till frågade och Byggbeslag har det lägsta priset. Byte av lås och entrédörrar räknas som vanligt underhåll så det är ett styrelsebeslut. Stor utgift är relativt när Brf Örnen omsätter 22 miljoner årligen och gör underhåll för cirak 2-4 miljoner årligen. Byte av lås och entrédörrar finns med i underhållsplanen som uppdaterades hösten 2020. Det är stämman som tar beslut i denna fråga nu när medlemmar begärt att frågan tas upp på en stämma och styrelsen får rätta efter stämmans beslut i frågan.

Hur har ni tänkt när ni kommit fram till att det här är viktigare
än annat underhåll som man ser behövs? Säkerheten är viktig, Porttelefon i entréerna som alltid kommer vara stängd. Enkelheten att hantera taggar som kan programmeras efter vart respektive medlem ska ha tillgång till för utrymme. Många nycklar på vift och att det idag finns två nyckelsystem på Brf Örnen.Övriga frågor

Jag har läst att styrelsen (kommer inte ihåg hur många av de som
är med i styrelsen) velat verka för större öppenhet och
transparens. På vilket sätt har man jobbat med den frågan?
Utskick av infobrev, styrelsen finns tillgänglig för frågor på Örnens expedition det flesta tisdagar, försöker att svara på medlemmarnas frågor som ställs via mejl och papper direkt.
Svårt att ha info möten nu under Coronapandemin.
 
Finns det någon orsak till att inte alla kan ta del av protokoll
från styrelsemöten?  (förutom att det skrivits in i stadgarna)?
Detta är enligt gällande lagstiftning och ämnen som tas upp kan gälla känslig information eller personuppgifter.
 
Solpanelerna – är dom påslagna eller inte? Om inte – varför
inte? Om ja – varför nämns dessa inte någonstans, tex i
årsredovisningen? (på sidan 2 i årsredovisningen framgår att
uppvärmning sker med fjärrvärme.
Solcellerna är påslagna och fungerar däremot solpanelerna inte påslagna, är ur funktion och det lönar sig inte laga dessa.


Det är ju mycket spekulationer i facebookgruppen för vår
bostadsrättsförening. Varför är inte styrelsen mer aktiv för att
bemöta oriktigheter som påstås där? Tex om Solpanelerna är på
eller av, hissandet av flaggor m.m. Facebook är inte rätt forum för styrelsen att lägga ut information på eller svara på oriktigheter.


Har ni några tankar om att förbättra hemsidan? Det är en hel del
som ser ouppdaterat ut idag. Ja, Oliver nordström jobbar på att utveckla hemsidan mera.
 
Mvh Styrelsen.

Frågor Lars P, svar är fetmarkerat.
1. Varför besvarar inte sittande styrelse mail som har inkommit från undertecknad?
(den enda gång jag fick svar a vordförande (Malin) så var det i form av ett oförskämt förslag)
Om Du menar Ditt mail från den 17 maj så kommer svaret här:

Anmälan från flera medlemmar som är äldre kom till styrelsen om att De fått färdigifyllda röstsedlar sidan 2-3 hur de ska rösta och känt sig hotade och tvingade att rösta enligt förslaget som delades ut av boende i föreningen. Därför ställdes årsstämman in den 19 maj.

Styrelsen har denna gång tryckt poströstningsformuläret på blåtonat papper och stämplat lägenhetsnummer på alla tre sidor för att minska risken för valfusk.

2. Hur kan det koma sig att inte röstningen är anonym? Nästan alla länder i världen annordnar anonyma val. Varför kan inte en bostadsrättsförening göra detsamma? Det hade ju bara behövs en talong som avkiljes från röstningsformulären för att visa att en medlem har röstat. Är sanningen aden att Covid19 används som svepskäl?

Nu kan styrelsen utöva repressalier mot den som röstat emot styrelsens förslag.

Hoppas att så inte blir fallet, men hur kan man garantera detta?

Enligt gällande lagstiftning måste röstsedlarna gå att identifiera och pricka av mot röstlängden, det kan vara två personer som bor i en lägenhet varav endast en är medlem och röstberättigad (därför behövs även namnet). Det bästa är naturligtvis att hålla en fysisk årsstämma men det är inte möjligt under pandemin men detta är enligt gällande lagstiftning, se regeringens tillfälliga lag (2020:198) under pandemin.

3. Motionen om dörrarna aktualiserade många frågor. Det hade ju varit på sin plats att styrelsen besvarat dessa frågor och alla medlemmar fått ta del av svaren.

Den största anledningen till byte av lås och dörrar är att det är en säkerhetsrisk att nycklar är borta och att portar inte låses automatiskt. Information om dörrar och låssystem har det tidigare informerats om i ett nyhetsbrev.

( För övrigt var det väldigt manupulativt att dela ut kallelsen så att man nätt och jämt hinner skicka in frågorna inom stipulerad tid. )

Enligt den tillfälliga lagen kan begäran om upplysning till en poströstnings stämma begäras senast 10 dagar före årsstämman, stadgarna föreskriver att kallelsen skall skickas 14 dagar före.


18 A Gäller för att bibehålla gemensamhets elen som ingår i månads avgiften men införa en begränsning där en överförbrukning betalas av lägenhets innehavaren. För att bifalla införandet av begränsning i gemensamhets elen röstas JA eller avslag NEJ.

 

Underlag till förslaget.

2018 kontaktades jag, Håkan Innala av boende i hus F med anledning deras åsikt gällande användandet av gemensamhets elen till uppvärmning av inglasade uteterrasser året om som inte var avsikten med gemensamhets elen.

Med anledning av det genomförde jag en mätning under åren 2018- 2019 av några lägenheter med en lägenhet på 3 rum o kök på 89,5 kvm som referensvärde under ca 1 år. Elförbrukningen i vissa lägenheter var oroväckande hög, varför en ny mätning genomfördes under ca 1 år från 16/4-19 till 27/4-20 av samtliga lägenheter förutom hus D.

För att förenkla genomförande av mätning användes ett värde på 3700 kwh/ år som referens värde för uträkning av 1, 2, 3, 4, 5 rum och kök med det gemensamma värdet.

110 st lägenheter användes i uträkningen där elförbrukningen översteg 3700 kwh / år. I vissa fall var avvikelserna stora där förbrukningen låg från 10 000 kwh upp till 16 000 kwh/ år.

Efter det gjordes avdrag med 3 700 kwh/ lägenhet för dessa 110 lägenheter och år totalt 407 000 kwh.

Överförbrukningen för dessa 110 st lägenheter är då 408 589 kwh. som under nuvarande former belastar övriga boende. Är det någon som vill fördjupa sig i vad det innebär i kronor är det upp till var och en att undersöka.

 

Förslaget är även att styrelsen får i uppdrag att ta fram en begränsning av hushållselen för respektive storlek av lägenhet, samt hur många gånger per år kontrollen skall genomföras.

 

 

 


Valberedningens förslag

Lena Eriksson, kvarstår 1år till 2022

Erik Öhlen kvarstår 1år till 2022

Oliver Nordström omval 2år till 2023

Lennart Larsson nyval 2år till 2023

Ulrica Lindkvist nyval 2år till 2023

Styrelsesuppleanter:

Mikael Borglund nyval 1år till 2023 ( tidigare ledamot )

Tore Dahlin nyval 1år till 2023

Kjell Westerlund nyvåral 1år till 2023


Information om sittande styrelse nedan.

Ulrica Lindkvist

Aukt. Revisor.

 

Kjell Westerund

Flytt hit 1996, Varit resande inom europa i 25år även superservice i östra ryssland i 3år.

Bra på att knyta kontakter och lite av en problemlösare, ser ej problem utan lösningar.

Lennart Larsson

Lennart, bott på örnen i ca 8år.

Jobbar på myndighet sedan 10år tillbaka som handläggare.

Har tidigare suttit med i fackliga styrelser och även suttit som ledamot i nämnd på Timrå Kommun.

Hoppas på att jag kan bidra till att vi allad drar åt samma håll, så vi alla kan trivas på örnen.

 

Tore Dahlin

1965-1970           Vägmästare på Vägverket
1970-1992            Arbetsledare/platschef på NPL Bygg
1992-1997            Platschef på SIAB
1997-2003            Platschef på NCC
2003-2008            Platschef (NCC ) på Frölander entreprenad

 

Lena Eriksson ( Vice värd)

https://images.staticjw.com/orn/2527/img_20200802_134735.jpg

Hej jag heter Lena Eriksson.

Har jobbat som coach/utbildare för arbetslösa samt varit receptionschef på Södra Berget, Varit samordnare före, under och efter OS för döva i Sundsvall.
Drivit projekt åt företagsföreningar I Timrå Kommun. Ansvarat för Vivstavarvstjärns camping och varit med och drivit Timrå Folkfest med bland annat Timråland.
Har en eftergymnasial utbildning i ekonomi och ledarskapsutbildning. Läst på högskola bland annat Marknadsföring och Juridisk översiktskurs.

Jag vill bidra med ordning, struktur och ge medlemmarna information samt anordna olika aktiviteter för att skapa en bra sammanhållning.


Oliver Nordström ( Webmaster )

https://images.staticjw.com/orn/3688/img_20200801_102120.jpg

Hej, jag heter Oliver Nordström och är 28år.

Jobbar till vardags som IT/Nätverks tekniker. Jag har tidigare varit med i mindre föreningar och hjälpt till med IT och dylikt.

Det jag vill med mitt jobb i styrelsen är öppenhet, digitalisera föreningen, få fram verktyg som hjälper medlemmarna. Idag styrs de mesta digitalt och det är något som vi kan jobba emot och implementera i denna förening.


Erik Öhlén

Hej, jag heter Erik Öhlén och är 41år.

Jag är en positiv och utåtriktad person. Jag fick chansen att bli inröstad i vår förening p.g.a mitt stora kontaktnät. Som även kommer kunnas användas nyttigt i föreningen.

Dessutom brinner jag för rättvisa och ser fram emot en styrelse som skapar detta för alla våra medlemmar.


Mikael Borglund

Jag är 48 år uppvuxen i Örnsköldsvik, flyttade till Timrå för 10år sen.

Teknisk utbildning i grunden.

Jobbat i åkeribranchen i 30år, 10år som anställd, delägare i 7år och driver eget åkeri sedan 13år tillbaka.

Jag vill bidra till en fortsatt positiv utveckling av Brf Örnen genom öppenhet och transparens i föreningen.

------------------------------------------------------------------

Uppdaterad:2020-08-09 18:55 av Oliver N.